Logo
V případě dotazů volejte:
Po - Pá 8.00 - 17.00 hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

 

 

 

 

1 EUR = 23,50 CZK

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Společnosti Ivo Šperl - se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337 01
Rokycany, IČ:49205820, zapsaný u městského živnostenského
úřadu v Rokycanech, pro prodej zboží prostřednictvím on-line
obchodu umístěného na internetové adrese www.darkyzedreva.cz,

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti - Ivo
Šperl, IČ:49205820, se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337 01 Rokycany, zapsaný
u městského živnostenského úřadu v Rokycanech (dále jen „prodávající“) upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese www.darkyzedreva.cz (dále jen „webová stránka“). Právní vztahy
Prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy
souvisejícími.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání
zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Kupující vždy před odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a informace o
možnosti a podmínkách odstoupení od kupní smlouvy, a že s nimi souhlasí. Na tyto
obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním
objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky
jsou také zaslány spolu s potvrzením přijaté objednávky, jako příloha uzavřené kupní
smlouvy v emailu kupujícímu.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Po přihlášení může kupující ze svého
uživatelského rozhraní provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo na webové
stránce internetového obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet delší dobu (několik let) nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší
své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů na jeho dodání kupujícímu. Ceny zboží zůstávají
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webové stránce
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky nebo Slovenské republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku)

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a
číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5. Před konečným odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit
objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
emailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen „email kupujícího“)
uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
email kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě
dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Některé druhy méně
prodávaného zboží není prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů
dlouhodobě skladovat. Zboží, které je na eshopu označené jako Výprodej, nebo je u
něj poznámka Doprodej, je většinou nabízeno v omezeném počtu kusů.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

na dobírku v místě dodání (hotově nebo kartou) řidiči dopravní služby … 36,- Kč
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 26397501/2010 (z ČR) nebo IBAN
CZ7420100000000026397501 ,BIC - FIOBCZPPXXX (z okolních zemí EU),v.s. číslo
objednávky, Fio banka, Ivo Šperl (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Konečná kupní cena po úplném
vyplnění všech kroků v objednávkovém formuláři na webových stránkách
prodávajícícho je již uvedena i včetně dopravních nákladů. Náklady na dopravu jsou
uvedeny v čl. 6.9. Náklady na dopravu jsou v rámci ČR nastaveny jako paušální a
rozdíl mezi paušální cenou a cenou skutečnou jde na vrub, prodávajícího.

4.3. Při objednávce zboží, které není v požadovaném množství na skladě nebo je
v celkové hodnotě objednávky nad 5000,- Kč nebo které se bude vyrábět na přání,
popř. s úpravami, se kupující zavazuje uhradit předem prodávajícímu zálohu ve výši
100 % z celkové hodnoty objednávky.

4.4. V případech uvedených v bodě 4.3.. je prodávající oprávněn začít vyrábět výrobky,
nejdříve po uhrazení plné výše zálohy kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje
prodávající pouze platbu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Záloha je
vratná pouze v případě, kdy prodávající není schopen, kvůli překážkám na své straně,
dodat zboží kupujícímu, nebo když se na tom obě strany dohodnou, tak, aby žádné
ze stran nevznikla škoda.

4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním
zboží kupujícímu. Zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde, v případě
požadavku prodávajícího, k dodatečnému potvrzení objednávky, například emailem či
telefonicky (viz.čl.3.6.), Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.

4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu
vystaví prodávající kupujícímu v den odeslání zboží a zašle jej v elektronické podobě
na elektronickou adresu kupujícího v den doručování zboží. Na přání kupujícího
nebo uvede-li kupující v objednávce IČO, je doklad přiložen ke zboží
v tištěné podobě. Tento doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a
kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít vždy až po
jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

4.9. Prodávající garantuje dodržení cen uvedených u zboží v momentu objednání i při jeho
dodání, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud nedojde k dohodě obou stran,
jde případný vzniklý rozdíl mezi cenou při objednání a dodání zboží na vrub
prodávajícího.

4.10. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit
dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem.
Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich
vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato skutečnost vznikla.

4.11. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

4.12. Vzhledem k tomu, že prodávající nepříjímá platby v hotovosti ale jen na účet,
není zaregistrovaný do EET a nemá povinost podle zákona o evidenci tržeb
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno
podle přání kupujícího a je tak odlišné od standardně prodávaného (což může být
například nabarvení, nalakování, jiný tvar, nápis, vyvrtání otvorů atd.), dále od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, také od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o některý z případů uvedených v čl. 5.1. má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,
a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní
smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří
přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat
mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího. Pokud je odstoupení od smlouvy kupujícím zasíláno v písemné
formě v balíku spolu s vraceným zbožím, je v zájmu kupujícího, aby o tom
prodávajícího informoval předem (telefonicky nebo emailem), aby ten
zásilku očekával.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající
od kupujícího přijal (v případě že platil předem na účet), nebo na bankovní účet
kupujícího, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí (v případě že platil
dobírkou).

5.5. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží
vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek bude
prodávajícím zaslána kupujícímu celá zaplacená kupní cena. Tzn. cena zakoupeného
zboží včetně případných poplatků a prvotní dopravy. Vracená cena dopravy je
maximálně ve výši nejlevnější nabízené.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na vraceném zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy si kupující zvolí
platbu předem a neuhradí plnou výši kupní ceny ani do 14-ti dnů ode dne uzavření
kupní smlouvy. V tomto případě je objednávka v systému stornována a informace je
automaticky zaslána na email kupujícího.

5.10. Prodávající může také po dohodě s kupujícím zrušit kupní smlouvu a objednávku
stornovat, pokud nastanou neočekávané překážky na straně prodávajícího a ten
nemůže svůj závazek z kupní smlouvy splnit.

5.11. Kupující může bez jakéhokoliv postihu a bez nutnosti udání důvodu odstoupit od
kupní smlouvy nejpozději hodinu před odesláním objednaného zboží. Pokud tuto svou
vůli sdělí prodávajícímu (telefonicky nebo emailem), je objednávka stornována.

5.12. O odstoupení od kupní smlouvy se nejedná v případě, že si kupující
nepřevezme objednané zboží od dopravce nebo si ho ani přes výzvu
nevyzvedne na výdejním místě. Tím dojde ze strany kupujícího k porušení kupní
smlouvy. Stejně tak v případě, kdy nebylo možné zásilku s objednaným zbožím
zákazníkovi doručit kvůli překážkám na jeho straně, nebo kvůli chybně poskytnutým
údajům v objednávce, jako jsou např.telefon,email, adresa apod. V tomto případě je
prodávající oprávněn od kupujícího požadovat a případně i vymáhat zaplacení
vzniklých nákladů na marné dodání.

5.13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý
dárek.

5.14. Výše uvedené odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na kupujícího,
který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou
podnikatelskou činností. O čemž svědčí například to, že v objednávce uvede
IČO nebo firemní údaje.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním
zboží dopravci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu.
Délka dodací lhůty je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách
(bankovní převod) a podmínkách dodání (dodávání dopravcem).

6.2. Počátek dodací lhůty u zboží, které je skladem, a které bude kupujícím placeno při
převzetí, tj. na dobírku, začíná běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy. V
případě, že kupující zvolil platbu předem na účet, začíná dodací lhůta běžet až od
úplného zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího. Délka dodací lhůty se většinou
pohybuje mezi 2-3 pracovními dny.

6.3. O plánovaném termínu odeslání, informuje prodávající kupujícího emailem, buď ještě
v den objednání, nebo minimálně den předem. Dodání je pak ve většině případů
v rámci ČR následující den po odeslání, pokud nenastane problém u dopravce nebo se
kupující nedohodne přímo s dopravcem jinak.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.

6.6. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat do
přepravního listu, např. převzetí s výhradou. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.

6.7. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Podle povahy výrobku obdrží
kupující společně se zásilkou návod na sestavení nebo používání.

6.8. Prodávající nabízí následující dodací způsoby:

- dodání dopravcem na dodací adresu v ČR uvedenou v objednávce
- dodání dopravcem na výdejní místo v ČR zvolené při objednání
- dodání dopravcem na dodací adresu v EU
- osobní vyzvednutí v sídle firmy v Rokycanech

Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny na stránkách www.darkyzedreva.cz

( https://www.darkyzedreva.cz/DOPRAVA-A-PLATBA-a11_0.htm )

6.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.10. Celková cena včetně dodpravy u zásilky do ostatních států EU je vždy zákazníkovi
sdělena na základě váhy objednaného zboží bud předem nebo po přijetí objednávky a
následně potvrzena emailem od kupujícího.

6.11. Při objednání více kusů výrobků se tyto snažíme vždy zabalit do jednoho balíku.
V případě, že se jedná o více velkých výrobků nebo o více výrobků sice menších,
které ale nejde zabalit společně pouze do jednoho balíku, jsme nuceni účtovat částku
i za další balík popř. balíky. Na tuto skutečnost vždy zákazníka předem upozorníme a
požádáme ho o odsouhlasení.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze na fotografii u výrobku, nebo smluvenému vzorku, byla-li jakost nebo provedení takto určeno

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li
to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,
v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně
i v sídle nebo místě podnikání. V případě zaslání zboží Prodejci na reklamaci je nutné
zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během
přepravy.

7.6. Prodávající neposkytuje kupujícímu pozáruční servis.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
upravuje reklamační řád prodávajícího.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na
povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

-v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k
povaze vady neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na
přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě
vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě
(tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc
řádně užívat
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné
vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci
c.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

8.2. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách nebo, pokud
to není možné vzhledem k vzdálenosti, písemnou formou ideálně spolu s popisem a
fotografiemi vady.

8.3. Reklamace se nevztahují na případy:
-vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s
návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
-prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
-na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou
- po uplynutí této lhůty
-vady způsobené vlivem extrémního počasí a živelných katastrof

8.4. Pokud kupující neprovede doporučené ošetření dřevěných výrobků, které jsou
vystavené vlivům počasí a tyto pak v důsledku těchto vlivů začnou vykazovat vady,
nelze tyto vady považovat za výrobní a proto není možné je reklamovat. Kupující je
na nutnost ošetření dřeva upozorněn v textu na faktuře.

8.5. Pokud se vada projeví v průběhu prvních šesti měsíců od zakoupení, má se za to, že
vada již existovala na začátku.

8.6. Pokud by se u výrobku vyskytla vada odstranitelná bude vzhledem k její povaze
upřednostněna oprava před výměnou výrobku.

8.7. Kupující může také v případě vady požadovat slevu s pořizovací ceny a opravu si
provést sám nebo pokud vada nebrání používání a funkci výrobku tuto po uplatnění
slevy strpět.

8.8. U prodávaných dřevěných výrobků je nutné přihlédnout k vlastnostem dřeva jako
přírodního materiálu a není možné tyto zejména vzhledové vlastnosti považovat za
vadu.

8.9. Za vadu je možné považovat například vypadané suky, hnilobu, plíseň, velké
smolníky apod.

8.10. Pokud jde o oprávněnou reklamaci má kupující právo na úhradu nutných nákladů
spojených s reklamací.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,
12000Praha2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

9.8. Pokud kupující zaškrtne před dokončením objednávky políčko, že souhlasí se zasláním
dotazníku spokojenosti s nákupem od společnosti Heureka, bude mu po deseti dnech
zaslaný na email uvedený v objednávce.

9.9. Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s kupní smlouvou, k
čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

9.10. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním
upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na
vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku z kupní smlouvy na
třetí osobu.

9.11. Prodávající i kupující se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení
veškerých sporů vzešlých z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek nebo v
souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

9.12. Dle novely zákona č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) má podle § 20d
spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.
Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní
inspekce (http://www.coi.cz/).

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. GDPR - Od 25/5/2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10.2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému
zpracování najdete zde (https://www.darkyzedreva.cz/osobni-udaje-informacnipovinnost
) .

Ochrana osobních údajů e-shopu www.darkyzedreva.cz

1.Společnost - Ivo Šperl, se sídlem Nad Husovými sady 1273, 337 01 Rokycany, IČ : 4920582, Zapsaný u městského živnostenského úřadu v Rokycanech č.j. 396/OŽ/12. (dále jen „prodávající“ nebo
„správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“),
následující osobní údaje:
· jméno, příjmení
· e-mailovou adresu
· telefonní číslo
· adresu/sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy,
pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů
umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího
uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za
výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li
jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na
základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a
pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná
obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační
společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například
zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Ivo Šperlem, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje
pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a. Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátovo
nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

b. Dopravce Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okr. Rokycany.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese :
darkyzedreva@email.cz
Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.darkyzedreva.cz, užívá na této
webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
o
· měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a
chování návštěvníků na webových stránkách
· základní funkčnosti webových stránek
o Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a
umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
o Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování
návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je
možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21
Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena
bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně
nutnou pro fungování webu.
o Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování
webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových
stránek.
o Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající
se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku
a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
o Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
· Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc.,
sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
· Poskytovatelem služby Zbozi.cz, společností Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150
00 Praha 5 – Smíchov

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
· zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
· vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
· požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
· vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
· požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude
v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
· na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu
nebo z důvodu plnění smlouvy,
· požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
· na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v
důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
· podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v
jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie
mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
mimo území České republiky, dokončením a odesláním objednávky souhlasí s
uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

11.2. Volbou práva dle článku 11.1. obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany,
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a
jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o
právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č.
593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským
parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že
zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto obchodní podmínky právo české,
a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“.
Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

11.5. V případě, že kterékoliv ustanovení kupní smlouvy a/nebo obchodních podmínek je
nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v
nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost
zbývajících ustanovení kupní smlouvy a/nebo obchodních podmínek.

11.6. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné
ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry
stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení,
jež má být nahrazeno.

11.7. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s
mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána
výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo
pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle
tohoto článku obchodních podmínek, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č.
44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost
okresního soudu v Rokycanech pro rozhodování veškerých budoucích sporů z kupní
smlouvy a/nebo obchodních podmínek a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní
strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti s kupní smlouvou a obchodními
podmínkami (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v
souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Rokycanech.

11.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

11.9. Přílohu obchodních podmínek tvoří Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy a
vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle nařízení vlády nařízení vlády č.
363/2013 Sb..

11.10. Kontaktní údaje prodávajícího: Ivo Šperl, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany,
darkyzedreva@email.cz, +420 603 467 633

11.11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 a jsou k
dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto obchodní podmínky je
prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a
účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek novějších.

Dne 21.1.2021

Ivo ŠPERL

Zpracováno podle vzorových obchodních podmínek APEK a konzultováno s AK eLegal

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Příloha k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

a) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1.Právo odstoupit od kupní smlouvy

1.1 Kupující má do 14 dnů právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala
zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení
od kupní smlouvy informovat provozovatele eshopu www.darkyzedreva.cz – pana Ivo
Šperla, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany, darkyzedreva@email.cz, 603467633
formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít níže uvedený
vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat
odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátíme mu bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo jeho oznámení o odstoupení od smlouvy,
všechny platby, které jsme od něj obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě
dodatečných nákladů vzniklých v důsledku jím zvoleného způsobu dodání, který je jiný
než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme
stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce, pokud si
výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
Platbu samozřejmě můžeme kupujícímu vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo
prokáže-li, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bylo kupujícímu dodáno na základě kupní smlouvy a níže jsou další důležité
informace.

a) Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat na adrese : Ivo
Šperl, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany. Lhůta se považuje za zachovanou,
pokud nám kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od kupní
smlouvy.

b) Náklady spojené s vrácením zboží ponese Kupující. Veškeré námi podávané zboží může
být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou.

c) Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím
jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,
včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Tento formulář může kupující vyplnit a poslat jej zpět na naši adresu nebo email v případě, že chcete odstoupit od
kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Ivo Šperl, Nad Husovými sady 1273, 33701 Rokycany, darkyzedreva@email.cz

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží :
- Číslo objednávky :
- Datum objednání : Datum převzetí :
- Jméno a příjmení spotřebitele :
- Adresa spotřebitele:
- Kupní cenu zašlete na účet:
- Datum:
- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) :
……………….

Reklamační řád / doplňující informace


Nadstandadrní výměna zboží

V případě, že zakoupené zboží nesplňuje Vaše představy, dejte nám to do 14 dnů od převzetí vědět a pošlete nám ho zpět. My Vám zašleme nový nebo jiný požadovaný výrobek novou zásilkou. Doporučujeme však předběžnou vzájemnou domluvu e-mailem nebo telefonicky. Účtujeme pak pouze část nákladů na poštovné tj. 60,- Kč u malých výrobků a 90,- u velkých výrobků. Podmínkou je v tomto případě platba předem na účet.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Samozřejmě máte jako naši zákazníci právo podle občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Pokud se tak rozhodnete, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení a kontrole vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět celkovou zaplacenou částku (tzn. zboží včetně poštovného) předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od spotřebitelské smlouvy. Náklady na vrácení zboží v tomto případě nese kupující.

Reklamované nebo vracené zboží nám prosím neposílejte na dobírku.

Reklamace zásilky - viditelně poškozený obal

Obal zboží si prosím vždy důkladně prohlédněte před řidičem !

V případě i sebemenšího poškození obalu, zapište před podepsáním do přepravního listu Převzato s výhradou. To usnadní pozdější reklamaci v případě, že bude uvnitř balíku výrobek poškozený.

V případě poškození obalu, kdy máte dojem, že může být výrobek uvnitř poškozený, zásilku nepřebírejte a informujte nás emailem. Škoda bude námi uplatněna po dopravci.

Reklamace - poškozené zboží uvnitř nepoškozeného obalu

Ve výjmečných případech, kdy se stane že zboží přijde poškozené je většinou možné postupovat třemi způsoby :

1) V případě, že to jde a vy jste ochotni provést výměnu poškozeného dílu, tento Vám bezplatně zašleme. Namísto reklamace u dopravce nás kontaktujte emailem popř. telefonicky a zešlete nám popis poškození a fotografie poškození.

2) V případě, že to jde a vy jste ochotni provést opravu poškozeného výrobku, dáme Vám přiměřenou slevu z ceny výrobku formou dobropisu na účet. Namísto reklamace u dopravce nás kontaktujte emailem popř. telefonicky a zešlete nám popis poškození a fotografie poškození.

3) V případě neopravitelného poškození celého výrobku, které zjistíte po rozbalení balíku, nás kontaktujte emailem popř. telefonicky a zešlete nám popis poškození a fotografie poškození. Poškozený výrobek zabalte a my si pro něj pošleme dopravu. Obratem Vám pak zašleme výrobek nový.

Veškeré zásilky zasílejte na adresu:

Ivo Šperl, Nad Husovými sady 1273, 337 01 Rokycany

telefon: 603467633 , e-mail: darkyzedreva@email.cz

 

Dodání zboží

Zboží je dodáváno formou zásilkové služby nebo výdejních míst. Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

Mimo ČR zasíláme i do zahraničí (hlavně do zemí EU). Zasílání do ostatních zemí mimo EU je zatím možné pouze po předchozí domluvě.

 

Storno a změna objednávky

Do doby než se zásilky odešlou je možné objednávku stornovat nebo změnit. Vzniklé náklady s těmito změnami jdou na náš vrub a zákazníky tím nezatěžujeme. Samozřejmě je dobré nás o jakékoliv změně informovat co nejdříve a to emailem nebo telefonicky.

 

Dodací lhůta

Výrobky, kterou jsou skladem odesíláme hned v den objednání, nebo druhý den po objednání. Průměrná dodací lhůta jsou tak 2 - 3 pracovní dny. Pokud tomu výjmečně bude jinak, budete do 2 pracovních dnů informováni.

 

Úhrada zboží

V současné době je možné zboží hradit následujícími způsoby:

 

DOBÍRKOU - při převzetí zásilky

PŘEDEM - na náš účet ( 26397501/2010, v.s. číslo objednávky )

 

Osobní údaje

Tímto Vás ubezpečujeme, že Vaše osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a zneužitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pokud neočekávaně nastanou tyto případy: zboží se již nevyrábí nebo není momentálně skladem nebo se výrazným způsobem změnila cena vstupních surovin od dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Úhrada marně vynaložených nákladů

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující náklady spojené s marným dodáním v plné výši.

V případě , že si kupujiící objedná zboží, a tím uzavře kupní smlouvu , které si následně od dopravce nepřevezme a to se pak vrátí prodávajícímu, je pak prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů s touto zásilkou vzniklých.

V těchto případech ale většinou požadujeme jen část dopravních nákladů. Pokud zákazník tuto částku i přes výzvu do 30 dnů neuhradí, jsme bohužel nuceni řešit dále prostřednictvím našeho právního zástupce.

Doklad ke zboží

Doklad ke zboží a v některých případech také návod na sestavení zasíláme následně v elektronické podobě emailem. U zákazníků, kteří v objednávce uvedou IČO nebo je zřejmé z názvu, že se jedná o firmu se většinou snažíme fakturu přikládat přímo ke zboží.

Ivo Šperl - Truhlářství

darkyzedreva.cz

Partnerský eshop :

       Copyright © 2009 - 2022        Dárky a výrobky ze dřeva

 

Mapa příjezdu od D5

Nad Husovými sady 1273, Rokycany

Mapa příjezdu

Kontakty
Logo
Dárky a výrobky ze dřeva
Ivo Šperl - majitel
Po - Pá 8.00 - 17.00 hod.
Copyright © 2009 - 2022
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz